Datum Wat ass lass? Wou? Wéini?
23.11.2019 Ceciliendag Wormer 19:00
29.11.2019 Chrëschtmaart Wormer 00:00
30.11.2019 Chrëschtmaart Wormer 00:00
01.12.2019 Chrëschtmaart Wormer 00:00
05.12.2019 Kleeschen Wormer 17:30
25.01.2020 Generalversammelung Ehnen 20:00
13.03.2020 Opriichte fir de Galaconcert Wormer 19:39
21.03.2020 Galaconcert Wormer 00:00

Ennerungen sin méiglech!